فرکانس متر درمیکرو STM32

180,000 ریال

ما پین داده را به عنوان ورودی تنظیم می کنیم و تعداد دفعاتی که در 1 ثانیه بالا و پایین می رود را محاسبه می کنیم و این فرکانس ورودی خواهد بود. ما از NE555 برای تولید فرکانس های مختلف استفاده می کنیم.

توضیحات

ما پین داده را به عنوان ورودی تنظیم می کنیم و تعداد دفعاتی که در ۱ ثانیه بالا و پایین می رود را محاسبه می کنیم و این فرکانس ورودی خواهد بود. ما از NE555 برای تولید فرکانس های مختلف و DSO138 برای مقایسه نتایج استفاده می کنیم.

مشکل اصلی تعیین فاصله ۱ ثانیه برای اندازه گیری است. برای این منظور از TIMERx استفاده می کنیم (x انتخاب شماست) و ست کردن شمارنده (CNT) را به عنوان ۰ تنظیم می کنم و منتظر می مانیم که حداکثر مقدار آن (در ARR ذخیره شده) به دست بیاید ، که این کار را در ۱ ثانیه انجام می دهد و در این مدت ما تعداد پالس ها حساب خواهیم کرد.