راه های مقابله با نویز در میکروکنترلر STM32

120,000 ریال

ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻳﺰ روي میکروکنترلر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار روي آن از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮد

توضیحات

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻳﺰ روی میکروکنترلر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار روی آن از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد:

 1. ﻧﻮﻳﺰی ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
 2. ﻧﻮﻳﺰی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن
 3. ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 4. ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ﻣﻴﺪان ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

ﺑﺮای ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزی نویز ﻋﻮاﻣﻞ زیر را ﻣﻲ ﺗﻮاند شامل شود:

سرفصل ها

 • نویز EMI
 • چگونه می توان با نویز مقابل نمود؟
 • سازگاری با نویز الکترومغناطیسی برای بردهای میکرو‌کنترلری
 • روش های کاهش نویز در مدارات الکترونیکی
 • کاهش امپدانس سیستم توزیع تغذیه زمین
 • فیلتر کردن
 • نکاتی درباره انتخاب نوع آی سی های دیجیتال
 • دیکوپلینگ مدارهای دیجیتال
 • نکاتی که حین طراحی و PCB باید رعایت شوند

 

این آموزش به صورت فایل PDF و در ۲۵ صفحه جمع آوری شده است.