راه اندازی LED RGB توسط میکروکنترلر STM32

100,000 ریال

در این آموزش قصد داریم ارتباط LED RGB با STM32 را بیان کنیم. در اصل این یکی دیگر از برنامه های کاربردی PWM است (Pulse Width Modulation) ) و باید با هر میکروکنترلر کار کند. ما از LED RGB کاتد مشترک استفاده می کنیم.

توضیحات

در این آموزش قصد داریم ارتباط LED RGB با STM32 را بیان کنیم. در اصل این یکی دیگر از برنامه های کاربردی PWM است (Pulse Width Modulation) ) و باید با هر میکروکنترلر کار کند.

ما از LED RGB کاتد مشترک استفاده می کنیم ، یعنی پین زمین آن مشترک است و ما باید پین های دیگر را به مثبت تغذیه وصل کنیم. تصویر زیر  RGB کاتد مشترک را نشان می دهد.

رنگ بندی پین ها را در شکل زیر را نشان می دهد.

۱- قرمز

۲- زمین

۳- سبز

۴- آبی

 

ما آنها را به میکرو STM32F446RE طبق اتصالات زیر وصل کرده ایم:

۱ –> PA8 (TIM1_CH-1)

۲ –> GROUND

۳ –> PA9 (TIM1_CH-2)

۴ –> PA10 (TIM1_CH-3)