بخش مقدماتی(جلسه پنجم): راه اندازی تایمر با کتابخانه STM32 HAL

30,000 ریال

در این بخش از آموزش به معرفی توابع تایمر با استفاده از کتابخانه HAL در نرم افزار STM32 Cube می پردازیم.

توضیحات

در این بخش از آموزش به معرفی توابع تایمر با استفاده از کتابخانه HAL در نرم افزار STM32 Cube می پردازیم.

روند کار پروژه همانند جلسه چهارم می باشد یعنی با فشردن کلید در برد دیسکاوری LED های مربوطه روشن می شوند.


اهداف اصلی

۱- آشنایی با کتابخانه HAL مربوط به توابع تایمر

۲- طریقه فعال سازی تایمر در نرم افزار STM32 Cube

۳- آشنایی با طریقه تنظیمات تایمر در نرم افزار STM32 Cube