سنسور ADXL345 جهت تشخیص کلیک و دابل کلیک در STM32

امروز قصد داریم در مورد توابع ضربه کلیک و دابل کلیک با سنسور ADXL345 توضیح دهیم. قبلاً نحوه رابط ADXL345 را با STM32 و شتاب های موجود در محورهای مختلف (یعنی X ، Y و  Z را توضیح داده ایم ، امروز  در این جلسه عملکرد ضربه (TAP) را توضیح خواهیم داد.

برای استفاده از ضربه های تک و دوتایی ، باید رجیسترهای زیر را بنویسیم:

POWER_CTL (0x2D)  : رجیستر جهت صرفه جویی در مصرف توان

AXES (0x2A)  : رجیستر جهت کنترل محور برای ضربه تک و دوبل

THRESH_TAP (0x1D)  : رجیستر جهت آستانه ضربه

DUR (0x21)  : رجیستر جهت مدت زمان ضربه

LATENT (0x22)  : رجیستر جهت تأخیر در ضربه

WINDOW (0x23)  : رجیستر جهت شناسایی دوبار روی پنجره Tap

INT_MAP (0x2F)  : رجیستر جهت کنترل نقشه وقفه

INT_ENABLE (0x2E)  : رجیستر جهت کنترل فعال کردن وقفه

INT_SOURCE (0x30)  : رجیستر جهت وقفه در منبع

بعد از تنظیم مقادیر برای همه رجیسترها ، ما رجیستر INT_SOURCE را می خوانیم که این وقفه را برای ما ایجاد می کند ، یعنی برای تک و دوبار ضربه.


دانلود پروژه