دانلود کتابخانه جهت یاب یا قطب نمای LSM303DLHC

ماژول جهت یاب یا قطب نمای LSM303DLHC GY-511 یک سنسور شتاب سنج خطی دیجیتال و سنسور مغناطیسی دیجیتال سه بعدی است. این سنسور توانایی اندازه گیری شتاب خطی در مقیاس های کامل ±۲g / ±۴g / ±۸g / ±۱۶ gو میدان های مغناطیسی در مقیاس های کامل ±۱٫۳ / ±۱٫۹ / ±۲٫۵ / ±۴٫۰ / ±۴٫۷ / ±۵٫۶ / ±۸٫۱ گوس را دارد.

وقتی این ماژول در میدان مغناطیسی قرار میگیرد طبق قانون لورنتز جریان تحریکی در سیم پیچی‌های میکروسکوپی آن القا میشود. ماژول جهت یاب این جریان را به ولتاژ دیفرانسیلی در خروجی مربوط به هر جهت مختصات تبدیل میکند. با توجه به این ولتاژها می‌توان میدان مغناطیسی را در هر جهت محاسبه کرد و موقعیت جغرافیایی را به دست آورد.

کتابخانه LSM303DLHC